Technische specificaties

Permoxx heeft unieke eigenschappen zoals brandwerendheid, vocht en vorstongevoeligheid, zeer goede akoustische waardes en een snelle verwerking.

In de onderstaande overzichten zijn de belangrijkste waardes te vinden. Voor specifieke oplossingen in bijzondere situaties zult u veelal goed uit de voeten kunnen met Permoxx. Onze technische adviseurs kunnen u desgewenst ondersteunen. Neemt u contact met ons op voor uw vragen. Brandwerendheid is een serieus thema en behoeft de nodige aandacht voor u begint met de verwerking van uw materiaal.

Toepassingsgebieden:

Exterieur: Gevelbekleding, kantplanken, dakoverstekken, afwerklijsten.

Interieur: Wandbekleding, plafond, tegelplaat, vloerplaat

Samenstelling product:

Ingrediënt Gevarenklasse    Proportie   
Magnesiumoxide Geen >50,6%
Magnesiumchloride    Geen
<27%
Cellulose Geen <10%
Perliet Geen <3,1%
Additieven Geen
<8,3%
Glasvezel Geen <1%

Gevaren herkenning:

Permoxx is niet giftig, niet ontplofbaar en is niet vuurgevaarlijk.

Manieren van contact:

a) Ogen:

Stof kan de ogen irriteren door wrijving wat rode en/of waterige ogen veroorzaken.

b) Huid:

Stof kan de huid irriteren door wrijving maar het wordt niet opgenomen door onbeschadigde huid.

c) Inslikken:

Onwaarschijnlijk onder normale wijze van verwerken maar inslikken kan de mond en luchtwegen irriteren.

d) Inademen:

Stof kan tot irritatie lijden van de neus, keel en luchtwegen. Kan resulteren in hoesten en niezen. Mensen die er gevoelig voor zijn kunnen een wat piepende ademhaling krijgen bij het inademen van stof tijdens zagen of schuren van het materiaal.

Eerste hulp maatregelen:

a) Ogen:

Verwijder eventuele contactlenzen. Spoel minimaal 15 minuten met water of een zoutoplossing. Raadpleeg medische hulp als de ogen rood blijven en het zicht vermindert.

b) Huid:

Was met zachte zeep en water. Raadpleeg deskundige wanneer irritatie blijft of later optreedt.

c) Inslikken:

Wanneer het ingeslikt is dan verdunnen door aanzienlijk water te drinken. Ga niet proberen om over te geven. Zoek medische hulp. Bij bewusteloosheid, maak knellende kleding los en leg de persoon in de stabiele zijligging. Probeer niets via de mond toe te dienen maar zoek medische hulp.

d) Inademen:

Verplaats naar frisse lucht. Bij kortademigheid of piepende ademhaling, zoek medische hulp. Voor de arts of eerste hulp-verlener: Behandel de symptomen naar aanwijzing.

Brandbestrijding:

Permoxx is niet ontvlambaar, niet ontplofbaar en onbrandbaar.

Brand- en explosiegevaar:

Vlambaar: niet van toepassing

Zelfontbranding: niet van toepassing

Blusmiddelen: Permoxx is onbrandbaar. Geschikte blusmiddelen heeft u nodig voor de omringende brand.

Bestrijding: Brandbestrijdingspersoneel hoort de normale beschermende kleding te dragen.

Maatregelen bij accidenteel vrijkomen:

Geen speciale voorzorg is nodig om Permoxx op te pakken wat gevallen is.Het volgende heeft betrekking op afval of stof ontstaan tijdens zagen of schuren van Permoxx.

Voorzorgsmaatregelen:

Goede voorzorgsmaatregelen zijn altijd belangrijk. Zorg voor voldoende afzuiging en ventilatie voor het minimaliseren van de ontwikkeling van stof.

Schoonmaak methodes:

Een fijne waternevel kan gebruikt worden om het stof op te vegen. (droog vegen wordt afgeraden). Stofzuigen met een industriële zuiger met een filter voor fijne deeltjes wordt aanbevolen ipv vegen.

Stof kan afgevoerd worden als niet-giftige stof.

Vermijd contact met fluorwaterstofzuur.

Verwerking en opslag:

Permoxx is in zijn geheel geen gevaar voor de gezondheid. Onderstaande geldt voor handelingen waarbij stof ontstaat zoals: snijden, boren, zagen, pletten of andere handelingen waarbij stof vrijkomt.

Ter voorkoming om stof in te ademen bevelen wij u aan aan om een stofmasker te dragen. Ook raden wij aan  een veiligheidsbril te dragen.

Fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijk:  Wit- en grijstinten.

Geur:  Geurloos

Fysische staat:  Harde platen

Dampspanning: Niet relevant

Soortelijk gewicht:  Niet relevant

Smeltpunt:  Niet relevant

Vlampunt:  Niet relevant

Zelfontbrandingstemperatuur:  Niet relevant

Oplosbaarheid in water: Niet relevant

Verdamping:  Niet van toepassing

Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit: Permoxxboard is een niet-gevaarlijke stof.

 

Omstandigheden om te vermijden: Situaties met grote hoeveelheden stof zonder de juiste bescherming.

Stoffen om te vermijden: Fluorwaterstof lost Permoxxboard op en kan magnesiumchloridegassen opleveren.

Toxicologische informatie:

Permoxx is niet-giftig in zn algehele vorm. Het onderstaande heeft betrekking op de stof ontstaan bij zagen, schuren e.d.

Chronische effecten bij inademen:

Herhaaldelijk inademen en blootstelling aan stof kan leiden tot bronchitis. Het is mogelijk dat herhaaldelijk inademen van stof kan leiden tot ontsteking van de longen. Alle genoemde voorzorgsmaatregelen zullen moeten worden genomen om deze problemen te voorkomen.

Ecologische informatie

Omdat magnesiumoxide een in de natuur voorkomend mineraal is zal het naar verwachting geen schade aan het milieu opleveren wanneer het in de natuur terechtkomt.

Afval richtlijnen

Afvoeren als een inert, anorganisch materiaal volgens lokale richtlijnen.

Transport richtlijnen

Er zijn geen speciale voorzieningen nodig voor transport van Permoxxboard. Opslag dient wel droog en vlak te geschieden.

 Aanvullende informatie

Dit formulier is tot stand gekomen zonder enige mogelijkheid tot aanspraak op garantie op welk gebied dan ook. Brandpreventie.com kan niet toezien op het gebruik van Permoxx en andere producten van Brandpreventie.com en kan daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld daarvoor.

De informatie in deze folder heeft alleen betrekking in de hierin genoemde materialen. Deze informatie geldt niet wanneer Permoxx gebruikt wordt in combinatie met andere stoffen of anders verwerkt wordt dan hierin beschreven. Omdat Brandpreventie.com geen controle heeft over de verwerking door derden kan hierdoor geen aanspraak worden gemaakt op garantie op het materiaal of toepassing van het materiaal. Hiervoor neemt Brandpreventie.com dan ook expliciet geen verantwoordelijkheid.

Brandpreventie.com Twitter        Brandpreventie.com Facebook           Brandpreventie.com LinkedIn